سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حواست باشد ...........!

0629_defa_moghadas.jpg

..
حواست باشد....

داریم در جایی "زندگــــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مــــــد" اســت !

بی آبرویــی "کلــــاس" اســـت !

مَســـــتی دود "تفــــریح" اســـت !

رابطه با نامحرم "روشن فکــــری" اســت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز "موفقیـــت" اســـت!

بی فرهنگی "فرهنـــگ" است!

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشـــد و نبوغ" است !

و...........

خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه...

فقط "تـــ ـــــو" را میخواهم و بس...

و تو ای همسنــــگر

مواظب باش

..

ptc3gh2aeetlmroqyu77.jpg


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/7/2ساعــت 12:27 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر