سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گاهی دلم میگیرد ازآدمهایی که...............

گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم می گیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیرد از سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند از دوستی که برایت هدیه دو بال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفور ترین کلمات دنیا معنی می کند...


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 92/3/16ساعــت 2:21 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر